L’ESO és una etapa de l’ensenyament obligatori, estructurada en 4 anys, que pretén una formació bàsica i integradora  per a tots els alumnes, per tal de garantir una bona orientació i preparació per al seu futur.

A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a integrar tots aquests recursos per assolir fites personals i esdevenir persones responsables, autònomes i compromeses socialment, per incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar aprenentatges permanents al llarg de la vida.

La nostra prioritat al llarg de l’etapa és acompanyar l’alumnat en el seu progrés personal i en el seu procés d’aprenentatge, adaptant-nos als diferents ritmes, estils i capacitats. Les eines per aconseguir-ho són:

  • Acció Tutorial – entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, viatges i sortides, orientació vocacional, atenció als nouvinguts,…
  • Aprenentatges significatius i vivencials – agrupaments flexibles en matèries instrumentals com llengua i matemàtiques, desdoblaments en anglès o en classes pràctiques (laboratori, taller de tecnologia,…), suport en grups reduïts,…
  • Departament d’orientació psicopedagògica (DOP) –  seguiment d’alumnes amb dificultats, orientació i assessorament a professors i pares,…
  • Llengües estrangeres – Completem el currículum de Llengües estrangeres i incorporem l’aprenentatge del FRANCÈS com a segona llengua. Tots els alumnes cursen anglès i francès durant els quatre cursos de l’etapa.

DSC_1320

 

Competències Bàsiques relacionades amb totes les matèries que constitueixen el currículum de l’etapa són:

Les competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana