LA NOSTRA PRIORITAT ÉS

 • Potenciar la relació família-escola.
 • Desenvolupar l’autonomia personal.
 • Valorar les diferents formes d’expressió: llenguatge verbal, plàstic, musical i corporal.
 • Atendre a la diversitat a partir de tallers, desdoblaments, racons…
 • Potenciar el treball en equip.
 • Incorporar  les nostres tradicions al bagatge cultural de l’alumne.
 • Conèixer  l’entorn més immediat mitjançant sortides i activitats culturals.
 • Potenciar l’ús de les noves tecnologies.
 • Explorar i gestionar les emocions a través del descobriment del jo i dels altres.
 • Ser creatius i valorar les produccions dels nostres alumnes.
 • Promoure el joc com a activitat necessària per al desenvolupament personal i social dels nens/es.